BFK Biegłego Rewidenta
Wiesława Rybińska


adres:
Brzozowa 24 , 05-200 Wołomin

telefon:
+48 606 466 081

e-mail:
wrybinska@bfk.net.pl

NIP:
125-048-00-07

Numer podmiotu uprawionego
do badania sprawozdzań
finansowych:

3782

 1. Działalność audytorska

Głównym celem audytu jest ocena sprawozdania finansowego w aspekcie rzetelności i poprawności odzwierciedlenia sytuacji finansowej i majątkowej badanej Jednostki, oraz czy zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Świadczona usługa obejmuje:

 • Ocenę przyjętych zasad rachunkowości oraz sprawności funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej, wykazanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie rachunkowości finansowej oraz w przypadku ich stwierdzenia wskazanie sposobu ich usunięcia,
 • Badanie ksiąg rachunkowych, ocenę i sprawdzenie prowadzonej ewidencji operacji gospodarczych z przepisami prawa i dokumentami wewnętrznymi,
 • Badanie podatków i tytułów zrównanych z nimi,
 • Ocenę prawidłowości sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, sporządzonych według wzorów i obejmujących informacje w zakresie określonym przepisami ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustaw, a mających zastosowanie w badanej Jednostce,
 • Ocenę sprawozdania kierownictwa pod względem jego zgodności z badanym sprawozdaniem finansowym,
 • Określenie zdarzeń ujawnionych do dnia badania lub, których zaistnienie można przewidzieć w przyszłości, a które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Jednostki,
 • Badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok badany,
 • Ocenę sytuacji majątkowej i finansowej za rok badany i porównanie osiągniętych wyników ekonomicznych z latami poprzednimi.

Całość prac zakończona jest wydaniem opinii i raportu z przeprowadzonego badania, a także w razie potrzeby wystosowaniem listu intencyjnego do zarządu w którym przedstawione będą stwierdzone przez Audytora niedociągnięcia i uwagi w trakcie badania.

Oferta cenowa

Cena usługi audytorskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta i każdorazowo negocjowana przed podpisaniem umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Wysokość opłaty uzależniona jest głównie od:

 • wskaźnika ryzyka badania
 • wskaźnika pracochłonności badania

Podstawą ustalenia w/w wskaźników są wytyczne Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zawarte w uchwale nr 259/20/2005 z 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Uchwała ta mając na celu zapewnienie warunków do podnoszenia jakości badania sprawozdań finansowych zawiera normatywne minimalne stawki pracochłonności uzależnione od łącznej wartości: sum bilansowych i przychodów badanych jednostek oraz od nieodłącznego ryzyka badania.

Stawkę godzinową biegłego rewidenta określa się indywidualnie dla każdego podmiotu korygując o współczynnik ryzyka.

Wróć

Copyright © 2013 BFK Biegłego Rewidenta Wiesława Rybińska