BFK Biegłego Rewidenta
Wiesława Rybińska


adres:
Brzozowa 24 , 05-200 Wołomin

telefon:
+48 606 466 081

e-mail:
wrybinska@bfk.net.pl

NIP:
125-048-00-07

Numer podmiotu uprawionego
do badania sprawozdzań
finansowych:

3782

 1. Biuro rachunkowe a w tym: usługi księgowe, kadrowo- płacowe i inne

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów ryczałtowców.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • współpracę i doradztwo w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunkowości,
 • wprowadzanie zapisów do ksiąg, oraz ich okresowa analiza,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie sprawozdawczości zewnętrznej dla potrzeb:
  • urzędów skarbowych (deklaracje VAT, PIT, CIT),
  • urzędów statystycznych (sprawozdania statystyczne,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje ZUS), w formie elektronicznej,
 • współpracę z urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami sprawującymi kontrolę w zakresie rozliczeń budżetowych,
 • przygotowanie uproszczonego pakietu sprawozdawczego na koniec każdego okresu sprawozdawczego (bilans oraz rachunek zysków i strat lub zestawienie przychodów, kosztów i wyniku),
 • przechowywanie dokumentacji za bieżący rok obrotowy,
 • bieżące udostępnianie wszelkich informacji, których źródłem jest ewidencja księgowa.

Usługi dodatkowe związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla firmy,
 • przygotowanie lub aktualizacja innych formalnych uregulowań rachunkowości w Spółce (np. instrukcji obiegu dokumentów lub instrukcji inwentaryzacyjnej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z czynnościami zamknięcia ksiąg rachunkowych za kolejne lata obrotowe objęte umową prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie zestawień danych, udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz ścisła współpraca z audytorem w razie przeprowadzanego w Spółce badania sprawozdania finansowego,
 • przygotowanie odpowiednich zestawień danych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w przypadku wszczęcia kontroli skarbowej obejmującej księgi rachunkowe prowadzone przez Zleceniobiorcę.
 • dokonywanie przeglądu ksiąg rachunkowych za uzgodniony ze Zleceniodawcą okres oraz sporządzenie raportu z rezultatów przeglądu.

Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej, obejmujące:

 • przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z przyjęciem nowego pracownika,
 • sporządzanie list płac (ze wszystkimi składnikami: urlopy, zwolnienia, zasiłki),
 • sporządzanie deklaracji PIT - 4,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (naliczanie składek i sporządzanie deklaracji),
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja przed urzędami:

 • przeprowadzenie formalności związanych z założeniem bądź likwidacją firmy,
 • doradztwo z zakresu wszelkich zagadnień prawno-podatkowych, mających wpływ na sytuację majątkowo-finansową Zleceniodawcy,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania obywateli zagranicznych zatrudnianych w Polsce,
 • nadzór nad prowadzoną w firmie księgowością , opiniowanie, ekspertyzy i odwołania.

Oferta cenowa

Wynagrodzenie miesięczne za usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami odnośnie szczegółowego zakresu naszych obowiązków. Na wysokość opłaty wpływa głównie rodzaj prowadzonej działalności, obroty, ilość dokumentów księgowych, ilości zatrudnionych pracowników itp.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wróć

Copyright © 2013 BFK Biegłego Rewidenta Wiesława Rybińska